Ostvarenje prava na prilagodbu građevina osobama s invaliditetom

Ovom peticijom od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH zahtijevamo ostvarenje prava na razumnu prilagodbu građevina osobama s invaliditetom kao dio prava na pristupačnost.

Prvo, iz odredbe koja Republiku Hrvatsku definira kao socijalnu državu, jer jedno od relevantnih obilježja socijalne države jest i jednakost sviju građana te državu ravnopravnih državljana. Potom, drugo, iz nekoliko ustavnih vrednota kao smjernica za tumačenje Ustava, vrednota jednakosti, socijalne pravde, poštivanja prava čovjeka i slobode koja, dakako, uključuje i slobodu kretanja. Treće, iz ustavne odredbe koja propisuje zabranu diskriminacije po bilo kojoj osnovi i jednakost sviju pred zakonima : Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14).

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom s fakultativnim protokolom (NN, Međunarodni ugovori, broj 6/07, 3/08 i 5/08), odnosno KOPSI,  koju je RH potpisala i ratificirala sadrži definiciju razumne prilagodbe na način da je definirano da ista znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja koja ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo ravnopravno uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na izjednačenoj osnovi s drugima.

Iz navedenoga, potpisnici priložene peticije zahtijevaju izradu dizala za redovnog studenta druge godine Antonia Rendulića, na području Umjetničke akademije u Osijeku, Ul. kralja Petra Svačića, 31000, Osijek.

U kontekstu je Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12) kapitalna zakonska odredba kojom se zabranjuje diskriminacija u svim njenim pojavnim oblicima, a uz istu, kao veoma važnu ukoliko dođe do antidiskriminacijske parnice o pravu na  pristupačnost i pravu na razumnu prilagodbu izlučujemo procesnu zakonsku odredbu koja normira pravila o teretu dokazivanja na način da ako stranka u sudskom ili drugom postupku tvrdi da je povrijeđeno njezino pravo na jednako postupanje prema odredbama ZSD-a ista je dužna samo učiniti vjerojatnim, ne i dokazati, da je došlo do diskriminacije, u kojem slučaju teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije leži na protivnoj stranci.

ZoD zaprijećuje visoke novčane kazne za razne participante u pojedinim fazama gradnje ukoliko građevina ne ispunjava temeljne zahtjeve od kojih je, kako rekosmo, jedan i pristupačnost tijekom uporabe osobams s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Zakon o gradnji (NN 153/13)


Kristina Penava    Kontaktirajte autora peticije


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook